آزمایش Opium :
◀︎این آزمایش در بخش الکتروفورز و کروماتوگرافی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

  این تست برای وجود مواد افیون در افراد انجام میگرد. افراد میتوانند با درخواست خود یا پزشک یا به درخواست مقام قضایی به آزمایشگاه مراجعه نمایند.