آزمایش Creatinine :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

برای آزمایش کراتینین خون، به آماده سازی زیادی نیاز نیست