آزمایش Coombs( Indirect) :
◀︎این آزمایش در بخش ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

Indirect coombs

نامهای دیگر آزمایش:

آزمایش کومبس غیرمستقیم (Indirect Agglutination Test (IAT) یا آنتی گلوبوبین تست

 چرا و چه موقع درخواست میشود؟

کاربرد این تست در موارد زیر است

Ø     پیش بینی یا تشخیص بیماری همولی تیک نوزادان (HDN) با استفاده از سرم مادران Rh-که شوهر Rh+ و بچه Rh+ دارند.

Ø     تشخیص آنتی ژن Du

Ø     تشخیص گروه های خونی kell، kidd، Duffy و …

Ø     تشخیص آنتی بادیهای نا کامل یا بلوکان

Ø     تشخیص آنتی بادی ضد پلاکت یا گلبول های سفید در سرم

Ø     تشخیص حساسیت دارویی، در مواردیکه بیمار بی از یک دارو مصرف کرده است

دانستنی­های بیشتر

آزمایش کومبس غیرمستقیم (Indirect Agglutination Test (IAT) یا آنتی گلوبوبین تست یا Antibody screening test) برای بررسی وجود آنتی بادیهای ناکامل (incomplete) یا غیر آگلوتینه کننده (non- agglutinating) در سرم یا پلاسمای بیماران بکار میرود