آزمایش U.Reducing sub :
◀︎این آزمایش در بخش ادرار آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.