آزمایش Vitamin B12 :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

اطلاعات بالینی

در تشخیص افتراقی پلی سایتمی ورا از پلی سایتمی های ثانویه و نسبی، ارزیابی کم خونی ماکروسیتیک/مگالوبلاستیک ، تشخیص فقدان مادرزادی ترانس کوبالامین II یا کوبالوفیلین کاربرد دارد.

مقادیر مرجع: –

احتیاط ها

در حاملگی و مصرف هورمون های ضد بارداری افزایش می یابد.

منابع بالینی