روش جمع آوری مایع منی برای آنالیز اسپرم: آزمایش آنالیز اسپرم برای تشخیص ناباروری مردان به کار می رود.

1- پیش از جمع آوری نمونه، 3 تا 5 روز نباید انزال یا تماس جنسی داشته باشد.

2- تب، بیماری های حاد و استفاده از سونا و جکوزی گرم تا 3 روز پیش از نمونه گیری در نتایج آزمایش تأثیر می گذارد.

3- بهتر است نمونه گیری در آزمایشگاه و به روش تحریک مصنوعی استمناء(Masturbation)  انجام شود، در این صورت از مواد صابونی و لغزنده نباید استفاده شود.

4- تمام نمونه باید در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری شود.

5- ظرف نمونه گیری باید هم دمای بدن باشد.

6- چنانچه نمونه گیری در بیرون آزمایشگاه انجام گرفته است، نمونه حداکثر در عرض 30 تا 45 دقیقه تحویل آزمایشگاه شود و در این فاصله ظرف نمونه باید هم دمای بدن باشد (ظرف نمونه در دستان، یا چسبیده به بدن باشد).

7- از کاندوم برای جمع آوری نمونه استفاده نکنید.

8- معمولا برای بررسی دقیق و تصمیم گیری های پزشکی در ارتباط با نتایج آزمایش آنالیز اسپرم، در صورتی که نتایج غیر طبیعی بود، تکرار آزمایش با رعایت نکات بالا یکماه بعد از آزمایش اول توصیه می شود.