بر اساس نتیجه تست غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول، بیماران در سه گروه زیر قرار می گیرند: 1. گروه اسکرین مثبت (High Risk): در صورتی که ریسک خانم باردار بیشتر از 1:50 باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک تر باشد)، باید مستقیما برای انجام تست های تشخیصی ارجاع داده شود.

  1. گروه با ریسک بینابینی (Borderline; Intermediate Risk) : در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:2500 باشد، توصیه می شود تا سه ماهه دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد و یا یک تست غربالگری با قدرت تشخیص بالا یعنی NIPT (Non Invasive Prenatal test) or cell free DNA انجام شود.
  2. گروه اسکرین منفی (low Risk) : در صورتی که نتیجه غربالگری توام سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2500) باشد غربالگری سندرم داون پایان می پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه گیری آلفافتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می شود. با توجه به اینکه شما در گروه سوم قرار گرفته اید طبق نظر پزشک معالج خود فقط اندازه گیری آلفافیتوپروتئین در هفته 15-17 بارداری پیشنهاد می شود.