خیر ولی توصیه می شود برای اکثر آزمایش های معمول ادرار اولین نمونه صبحگاهی جمع آوری شود.