آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی فجر به عنوان یکی از مراکز معتبر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور مطرح می باشد. در این مرکز آزمایش های معمولی تا فوق تخصصی انجام پذیر است. لطفا برای اطلاع از فهرست آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه فجر به منوی (فهرست آزمایش ها) در وب سایت آزمایشگاه فجر مراجعه نمایید.