۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com

تقدیر شهرداری ساری از آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی فجر جهت مشارکت فعال در طرح تفکیک زباله از مبدا

2020-07-27T11:12:30+00:00
تقدیر شهرداری ساری از آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی فجر جهت مشارکت فعال در طرح تفکیک زباله از مبدا2020-07-27T11:12:30+00:00
Go to Top