آزمایش بررسی موتاسیون های NRAS, KRAS :
◀︎این آزمایش در بخش مولکولی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

پروتئین های خانواده RAS نقش مهمی در مسیر سیگنالینگ MAPK بر عهده دارند. موتاسیون در ژن کد کننده این پروتئین ها باعث نقص در فعالیت GTPase ها شده و تکثیر سلولی خارج از کنترل را در پی دارد.

این موتاسیون ها در بسیاری از انواع سرطان ها از جمله سرطان کولون، ملانوما، ریه، تیروئید و سایر ارگان ها دیده می شوند.

رایج ترین این موتاسیون ها در کدون های 61,13,12 اتفاق می افتد. وجود موتاسیون در ژن های KRAS  وNRAS می تواند به عنوان نشانگری مناسب جهت بررسی مقاومت به عوامل درمانی آنتی EGFR مانندCetuximab محسوب شود. موتاسیون در این ژن ها نسبت به سایر موتاسیون های مرتبط، از جملهBRAF با پروگنوز ضعیف و بقای پایین تری در بیمار همراه است. بررسی موتاسیون های KRAS و NRAS در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی فجر ساری با روشی استاندارد و در نهایت دقت و سرعت انجام می گیرد.