۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com

تقدیر شهرداری ساری از آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی فجر جهت مشارکت فعال در طرح تفکیک زباله از مبدا

۱۳۹۹/۵/۶ ۶:۴۲:۳۰
تقدیر شهرداری ساری از آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی فجر جهت مشارکت فعال در طرح تفکیک زباله از مبدا۱۳۹۹/۵/۶ ۶:۴۲:۳۰
Go to Top