مابین ساعات 6:30 الی 10 صبح ترجیحا صبح بعد از بیدار شدن و عدم انجام ورزش و فعالیت های بدنی.