می توان برای انجام آزمایشات تیروئید ناشتا نبود ولی ترجیحا از میل نمودن غذاهای چرب خودداری گردد.