۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com
mobile logo

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون دانشگاه از آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی‌فجر

۱۴۰۰/۴/۱ ۱:۱۷:۰۷
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون دانشگاه از آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی‌فجر۱۴۰۰/۴/۱ ۱:۱۷:۰۷
Go to Top