۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com

جلسات فرهنگی

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون دانشگاه از آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی‌فجر

2018-12-03T16:41:15+00:00
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون دانشگاه از آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی‌فجر2018-12-03T16:41:15+00:00
Go to Top