۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com

برای پزشکان

دانشمندان با استفاده از پروتئین خاموش کننده RNA در کبد, چاقی و دیابت را در موش ها متوقف ساختند.

2018-12-02T06:12:00+00:00
دانشمندان با استفاده از پروتئین خاموش کننده RNA در کبد, چاقی و دیابت را در موش ها متوقف ساختند.2018-12-02T06:12:00+00:00
بارگذاری مطالب بیشتر
Go to Top