۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون دانشگاه از آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی‌فجر

۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۳:۱۱:۱۵
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون دانشگاه از آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی‌فجر۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۳:۱۱:۱۵
Go to Top